Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer 

Vedtægter for Nordisk Atlantsamarbejde (NORA)

§1 Opbygning

Komitéen for Nordisk Atlantsamarbejde består af op til 12 medlemmer, hvoraf op til 3 er valgt af Grønlands Landsstyre, op til 3 af Færøernes Landsstyre, op til 3 af Islands regering og op til 3 af Norges regering.

Medlemmerne udnævnes for en periode af 4 år. Der udnævntes første gang i 1995.

Hvert land og selvstyrende område har en stemme i Komitéen.

Komitémedlemmerne skal have politisk, økonomisk, teknisk eller samfundsudviklingsmæssig baggrund. Det er også vigtigt, at medlemmerne har kontakt til relevante myndigheder på centralt eller regionalt niveau.

Nordisk Ministerråds sekretariat har ret til observatørstatus i komitéen.

§2 Opgaver

Nordisk Atlantsamarbejde skal medvirke til at styrke samarbejdet inden for de områder, hvor de deltagende parter har klare fælles problemer, muligheder eller interesser. Dette skal NORA opnå ved at tage initiativ til og støtte projekter, som fremmer samarbejde mellem de enkelte lande/områder og mellem det nordatlantiske område og resten af Norden og tilgrænsende områder. Samarbejdet kan være mellem offentlige myndigheder, både på centralt og regionalt niveau, private firmaer og enkeltpersoner.

§3 Økonomisk grundlag

NORAs arbejde finansieres ved årlige bevillinger på Nordisk Ministerråds budget. De deltagende lande/områder skal arbejde aktivt for at bidrage til de samlede økonomiske rammer.

§4 Virksomhed

NORA udarbejder en flerårig strategiplan, som fastlægger de overordnede prioriteringer i NORAs virksomhed. Der udarbejdes herudover en årlig handlingsplan, som indeholder de aktuelle indsatsområder  i overensstemmelse med det vedtagne strategiprogram.

NORAs midler anvendes til strategiske initiativer, projektstøtte, og administrative udgifter.

Støtten bør ikke overstige 50% af et projekts omkostninger.

NORAs regnskaber skal føres i den af NMR anvendte valuta. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsregnskab, som skal være revideret af statsautoriseret revisor samt en årsrapport, skal sendes til Nordisk Ministerråds Sekretariat efter Komiteens godkendelse på årsmødet.

Årsrapporten skal også sendes til regering og landsstyrerne, som har udnævnt medlemmerne i Komitéen for Nordisk Atlantsamarbejde.

§5 Komité, Arbejdsudvalg og Administration
Komitéen

Komitéen, der mødes en gang om året, er beslutningsdygtig med et medlem fra hvert land.

Alle beslutninger tages efter sagsbehandling og forhandlinger. I forhandlingerne bør konsensus princippet tilstræbes. Til vedtagelse af beslutninger af principiel karakter kræves, at ingen af deltagende landerepræsentanter modsætter sig beslutningen.

På årsmøderne skal komitéen:

  • godkende årsregnskab og årsberetning for det foregående år
  • gøre status for implementeringen af det indeværende års handlingsplan
  • drøfte handlingsplan og budget for det kommende år
  • godkende støtte til projekter
  • forhandle om andre sager, der rejses over for Komitéen
  • Komitéen vælger formand og næstformand for 1 år ad gangen efter aftalt turnus mellem landene.

Komitéen kan delegere beslutningsmyndighed til arbejdsudvalget og administrationen.

Arbejdsudvalget

Komitéen vælger et arbejdsudvalg (AU) blandt komitémedlemmerne med 1 medlem fra hvert land. AU vælges for 1 år ad gangen. Hvis et AU-medlem ikke kan møde, bør et andet komitémedlem fra det pågældende land så vidt muligt deltage i stedet.

Alle beslutninger tages efter sagsbehandling og forhandlinger. I forhandlingerne bør konsensusprincippet tilstræbes. Til vedtagelse af beslutninger af principiel karakter kræves, at ingen af deltagende landerepræsentanter modsætter sig beslutningen. Beslutninger kan også træffes mellem møderne ved skriftlig behandling eller telefonmøder

AU skal: 

  • gøre status for implementeringen af det indeværende års handlingsprogram
  • vedtage handlingsplan og budget for det kommende år
  • godkende støtte til projekter
  • forhandle om andre sager, der rejses over for AU

AU udfører i øvrigt komitéens opgaver mellem årsmøderne.

Komiteen og AU har samme formand og næstformand.

Arbejdsudvalget kan delegere beslutningsmyndighed til administrationen.

Administrationen

Administrationen består af hovedsekretariat med aftalt sekretariatsbistand i de andre områder og lande. Sekretariatet ledes af en direktør, som har ansvaret for NORAs daglige virksomhed.

Sekretariatet er ansvarlig for forberedelse af sager, som forelægges for Komiteen og Arbejdsudvalget.  AU indstiller kandidater til posten som direktør. Endelig beslutning om ansættelse tages af Komitéen. Stillingsbeskrivelse udarbejdes af Arbejdsudvalget og godkendes af Komitéen. Direktøren ansætter efter godkendelse fra Arbejdsudvalget/Komitéen nødvendigt personale og udarbejder stillingsbeskrivelse for disse.

Komitéen kan delegere beslutningsmyndighed til sekretariatsledelsen i samråd med komitéens formand inden for et beløb på. DKK 60.000 pr. projekt (max. kr. 240.000,- pr. år). Komitéen orienteres i hvert enkelt tilfælde.

Beslutning om lokalisering af hovedsekretariatet tages op til behandling hvert 4. år.

§6 Projektadministration

Til alle projekter udpeger sekretariatet en projektadministration og der oprettes forvaltnings­kontrakt med en lokal institution/organisation. Ministerrådets regler for projektadministration er gældende.

Alle projekter som opnår støtte, skal nedsætte en projektfølgegruppe med en faglig projektleder, som sekretariatet godkender.

Bevilgede midler kan ikke udbetales, før en projektgruppe og leder er udpeget. Restbe­villinger betales i rater i henhold til forvaltningskontrakt. Sekretariatet kan holde en del af bevillingen tilbage, indtil projektet er fuldført.

Ved projektets afslutning skal slutrapport og revideret projektregnskab indsendes.

Projektmidler administreres af godkendte regnskabsafdelinger.

§7 Ændringer i vedtægterne

Forslag til ændringer forelægges Nordisk Ministerråd til godkendelse.

Godkendt af Nordisk Ministerråd (EK-R) den 30. september 2008.

Print
 
leatherdyke.cc