Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer 

Handlingsplan 2016

Fra strategi til handlingsplan

Siden 1. januar 2012 har Strategiprogrammet 2012-2016 lagt den overordnede ramme for NORAs virksomhet. Strategiprogrammet bygger på en omfattende strategiprosess med utgangspunkt i OECDs Territorial Review of the NORA Region. Den omfattende rapporten, som ble utarbeidet på NORAs initiativ, utgjør den første dyptgående regionsanalyse av Grønland, Island, Færøyene og Kyst-Norge fra en anerkjent internasjonal organisasjon. Flere av de observasjoner og anbefalinger som inngår i OECDs analyse er innarbeidet i Strategiprogrammet.

Strategiprogrammet tar utover dette utgangspunkt i NORAs overordnede formål om å bidra til håndteringen av de særlige utfordringer som kjennetegner den nordatlantiske del av Norden, å arbeide for et økt politisk og økonomisk samarbeid i regionen og å styrke den økonomiske utvikling i NORA-regionen som helhet.

I denne handlingsplanen konkretiseres disse overordnede målsetningene til en rekke innsatser som planlegges gjennomført i løpet av 2016.

NORAs initiativer i 2016

NORA vil i 2016 gjennomføre en rekke aktiviteter som bidrar til drøftelsen av vesentlige regionale problemstillinger. I gjennomføringen av handlingsplanens initiativer vil NORA utnytte de samarbeidsmuligheter organisasjonen – som en del av det nordiske samarbeid – har tilgang til innenfor Nordisk Ministerråd og tilknyttede nordiske institusjoner.

1. Ny strategi for NORA

NORAs nåværende strategiprogram utløper ved avslutningen av 2016. En viktig innsats i løpet av året vil derfor bli ferdigstillelsen av et nytt strategiprogram for NORA, som skal tre i kraft 1. januar 2017. Dette arbeidet vil ta utgangspunkt i OECDs anbefalinger og erfaringene med det nåværende strategiprogrammet, herunder vurderingen av strategiprogrammets satsningsområder, tidsomfang og eventuelle endringer i NORAs arbeidsmodell.

2. Nordatlantisk utviklingsstrategi - NAUST

Nordisk Ministerråd drøfter om det skal utarbeides en nordatlantisk utviklingsstrategi for Grønland, Island, Færøyene og Kyst-Norge, på bakgrunn av en av OECDs anbefalinger i sin analyse av regionen. Strategien skal skape nye samarbeidsinitiativ mellom landene for å sikre en bæredyktig næringsutvikling, herunder fiskeri og havbruk, turisme og kultur, styrket samarbeid innen transport, kommunikasjon og beredskap, samt styrke samarbeid innen energi og miljø. Strategiarbeidet skal vurdere hvordan de diverse sektorer i Nordisk Ministerråd kan ha en særlig tilnærming til sitt arbeid i den nordatlantiske delen av Norden.

Utarbeidelsen av strategien skal finansieres av de nordiske samarbeidsministre og den regionalpolitiske sektor i Nordisk Ministerråd. Arbeidet forventes igangsatt i 2016.

3. Nordatlantisk Tankesmie

Nordatlantisk Tankesmie består av åtte personer fra NORA-regionen, og har i oppgave å levere frittstående og politisk uavhengige anbefalinger om styrket samarbeid mellom NORA-landene. Tankesmiens første besetning har siden etableringen i 2011 levert fire slike anbefalinger, som har både skapt debatt og ført til konkrete initiativer, eksempelvis etableringen av en felles vestnordisk masterutdannelse.

For å sikre fornyelse og fortsatt relevans vedtok NORAs komité og arbeidsutvalg i 2015 at en ny tankesmiebesetning skal nedsettes, med en mandatperiode på to år. I løpet av 2016 vil denne nye besetningen av Nordatlantisk Tankesmie levere minimum en anbefaling om regionalt samarbeid, mens NORA fortløpende vurderer hvordan organisasjonen eventuelt kan følge opp denne og tidligere anbefalinger fra tankesmien med nye strategiske satsninger.

4. NORA-konferanser og jubileum

NORA tar sikte på en utvidet konferanseaktivitet i 2016.

NORA vil arrangere sin hovedkonferanse i Grønland med fokus på en «samfunnskontrakt» for fiskeriet i regionen og en prosjektutviklingsworkshop med fokus på iverksettere.

I 2016 har feirer også NORA et dobbeltjubileum – det er 35 år siden det vestnordiske samarbeidet ble grunnlagt i 1981, og 20 år siden NORA ble til NORA med inkluderingen av Kyst-Norge i 1996. Dette søkes markert i løpet av året med et nordatlantisk ministermøte i Reykjavik.

NORA vil også vurdere mulighetene for fortsatt å delta med sesjoner på større konferanser, f.eks. Arctic Circle 2016.

5. Nordatlantiske Nettverk

NORA ønsker å styrke den nordatlantisk nettverksetableringen. En del av denne satsningen er å støtte opp om etableringen av bransjenettverk, hvor hovedsatsningen i 2016 blir utviklingen av et arrangementsindustrinettverk. Utarbeidelsen av dette nettverket ble initiert i forbindelse med NORA REGION CONFERENCE 2015, for å styrke samarbeidet mellom aktører både nasjonalt og regionalt.

6. Fab Lab sommerskole

Organisasjonen ser meget positivt på tilbud som stimulerer barn og unges interesse for digital fabrikkering og lavterskeltilbud hvor iverksettere kan prøve ut ideer. Fab Labs finnes per i dag på Island og i Norge, men ikke på Færøyene og Grønland. NORA ønsker gjennomføre en Fab Lab sommerskole med unge fra hele NORA-regionen.

6. NORA og andre regionale aktører

NORA er et samarbeidsorgan under Nordisk Ministerråd, og har gjennom det nordiske samarbeidet tilgang til et stort nettverk som benyttes jevnlig i organisasjonens virke. I tillegg er NORA vertskap for den nordiske informasjonstjenesten Hallo Norden på Færøyene. En prioritet i 2016 vil bli at NORA skal styrke samarbeidet med ministerrådet ytterligere, bl.a. gjennom tettere kontakt med sekretariatet og integrering av ministerrådets strategiske prioriteringer, eksempelvis formannskapsprogrammene, i planleggingen av NORAs aktiviteter.

NORA vil også arbeide videre med styrkede samarbeidsordninger innrettet mot Vestnordenfonden og Vestnordisk Råd, samt vurdere hvordan NORAs relasjon med EUs program for den nordlige periferi og Arktis eventuelt kan benyttes bedre.

7. Informasjon og kommunikasjon

På Årsmøtet 2015 vedtok NORA en ny media- og kommunikasjonsstrategi, og i etterkant av dette har organisasjonen vurdert mulige endringer i organisasjonens kommunikasjonsinnsats.

Organisasjonens hjemmeside www.nora.fo vil bli modernisert og relansert inn mot oppstarten av nytt strategiprogram fra 2017, med fokus på dynamisk informasjonsformidling og en oppdatert brukerflate for å gjøre informasjonen enda lettere tilgjengelig. Moderniseringen av hjemmesiden vil også informeres av arbeidet med ny strategi for NORA fra og med 2017.

8. Prosjektstøtte i én søknadsrunde

Bevilgning av støtte til eksterne prosjektforslag er et viktig redskap for organisasjons overordnede måloppnåelse om styrket samarbeid i NORA-regionen, og er en viktig del av organisasjonens kontaktflate ut mot regionens samfunn.

De seneste år har NORA gjennomført to søknadsrunder for prosjektforslag per år. Den økte satsningen på organisasjonens interne prosjekter i 2016 medfører en begrensning i midlene tilgjengelig for eksterne prosjektbevilgninger, og NORA vil derfor som utgangspunkt gjennomføre en søknadsrunde for bevilgninger til eksterne prosjekter i 2016. Denne søknadsrunden vil bli utlyst om våren.

Print