Afsluttede projekter

NORA støtter hvert år en rekke nye, regionale samarbeidsprosjekter. Her har vi samlet et stort utvalg av avsluttede prosjekter som har fått NORAs støtte. De ligger sortert under fem innsatsområder: Marine ressurser, turisme, IKT, transport og øvrige prosjekter.

Ved å klikke på prosjektets tittel er det mulig å laste ned sluttrapport eller tilsvarende.

Marine ressurser

COD-Atlantic. Slutrapport 2013.

Projektet har kørt i 2 år og blev afsluttet i maj 2013. Slutrapporten er på engelsk og beskriver projektets forsøg med ernæring til torskeyngel og bestemmelse af torskelarvers genmateriale.

Opdræt på åbent hav. Sluttrapport 2013.

Prosjektet har utarbeidet et statusrapport, som gir en oversikt over utviklingen av et fortøjringssystem til offshore akvakultur. 

Konksneglenetværk. Slutrapport 2013

Projektet, der er et forprojekt, skulle etablere et netværk af forskere og aktører med interesse for konksneglen. 

Fersk opdrætstorsk. Sluttrapport 2012.

Prosjektet har utarbeidet et status- og referansedokument, som gir en oversikt over utviklingen av torskeoppdrettsnæringen i Island, Færøyene og Norge. Rapporten konkluderer at utviklingen i næringen ikke går så godt som forventet. Delvis pga. av et vedvarende fall i prisen for vill torsk, men også pga. biologiske og produktionsmæssige udfordringer.

Aquaponics. Sluttrapport 2012.

Prosjektet har implementert to aquaponics-anlegg i Island og Norge, med teknologioverførsel fra Canada. Aquaponics er systemer der akvakultur og gartneri kombineres i en samtidig produksjon av fisk og planter ellergrønnsaker.

Hellefisks vandringsmønstre. Sluttrapport 2011.

Projektet har udviklet en fiskemærke, der måler blandt andet temperatur, dybde, kompasretning og hældning på fisken i alle retninger. Projektet har indsamlet stor viden om hellefisks vandring.

Nordatlantiske delikatesser. Sluttrapport 2011.

Prosjektets formål har vært å utvikle og produsere Nordatlantiske delikatesser, basert på nordatlantiske råvarer og mattradisjoner,og teste produktene overfor potensielle forbrukere i NORA-regionen.

Rapporten inneholder prosjektets profil, eksponeringsløsning, strategiplan og produktene som er produsert og testet i de forskjellige land i regionen

Fiskefilleter og kollagen. Sluttrapport 2011.

Prosjektets formål har vært å undesøke holdbarheten av kollagen-injiserte ferske, frosne og saltede fileter fra torsk og sei, for dermed å forhøye fiskeproduktenes verdi.

Rapporten viser resultatene fra disse forsøkene.

Konksnegle.Slutrapport 2011.

Projektet har undersøgt konksneglens biologi og udbredelse i Island og på Færøerne. Der er gennemført genetiske undersøgelser.

Sæl. Rapport fra forprojekt. 2011

Forprosjektets mål har vært å identifisere de viktigste utfordringene for bærekraftig seljakt i NORA-landene + Canada og Skottland, og utfra dette lage rammene for hovedprosjektet, samt skaffe de samarbeidspartnere som anses naturlig i et videre prosjekt.

Rapporten beskriver bakgrunnen for prosjektet, møte med potensielle partnere for et videre prosjekt, samt en kort beskrivelse av seljakt i de ulike landene. Utfra dette legges en strategi for veien videre, gjennom et større prosjekt.

Skolæst. Sluttrapport 2011

Prosjektets formål har vært å undersøke potensialet for kommersiell utnyttelse av fiskearten isgalt (skolæst), i Uummannaq-området i Grønland.

Rapporten er en gjennomgang av fiskeartens markedspotensiale, blant annet gjennom spørreundersøkelser og avholdte workshops. Videre diskuteres det fangstmetoder, fangstområder, potensielle utfordringer og løsninger.

Standard for saltfisk. Sluttrapport 2010

Prosjektets formål har vært å samle sammen informasjon om saltfiskproduksjon i NORA-regionen, for så å etablere en standardmodell som vil føre til mer kvalitet i regionens saltfiskproduksjon.

Rapporten viser, i tekst og tabeller, de ulike praksiser som føres i NORA-landene, og forsøker videre å belyse hvordan dette henger sammen med landenes eksport til utlandet.

Linefiskeri.Slutrapport 2010

Prosjektets formål har vært å arrangere en workshop om linefiskeri. Workshoppen blev afholdt i Reykjavík i oktober 2010.

Effektiv torskeopdræt. Sluttrapport 2010

Prosjektets formål har vært å skape en videre lønnsom utvikling av torskeoppdrettsnæringen i de nordiske land, gjennom styrket samarbeid og større grad av kunnskapsutvikling.

Rapporten belyser en rekke områder rundt torskeoppdrett, hvor en mener det ligger potensiale til forbedringer og økt lønnsomhet. For eksempel: Bedre utnyttelse av biprodukter, bærekraft, slaktemetoder og videreforedling av råvarer.

Fjeldørred. Sluttrapport 2010

Prosjektets formål har vært å utforske hvordan ulike miljøfaktorer kan benyttes for å forbedre effektivitet og kvalitet i oppdrett av røye (fjeldørret).

Rapporten er en utfyllende analyse av ulike faktorer som kan spille inn på Røyeproduksjonens kvalitet og kostnadsnivå.

Hummerskader. Sluttrapport 2010

Prosjektets formål har vært å kartlegge hva som forårsaker `muscle spoilage´ hos hummer, en skade/sykdom som de siste år har vært økende i omfang, for eksempel hos den Islandske hummerbestanden.

Rapporten analyserer mulige årsaker til skadene, og fremmer forslag til hvordan slike skader kan forebygges bedre mot for fremtiden.

Sporbarhed i råvarestyringen. Sluttrapport 2010

Prosjektets formål har vært å utvikle elektroniske registreringssystemer, som vil skape et sporbarhetssystem i fiskeindustrien, gjennom hele prosessen fra fangst på skip til butikk.

Rapporten viser prosjektets gjennomførelse, med beskrivelse av hvordan både et skipsbasert og et landsbasert system er utviklet, samt en avsluttende vurdering av prosjektets resultater.

Rejesorteringsrist II. Sluttrapport 2009

Prosjektet bygger videre på prosjektet Rejesorteringsrist I, og har hatt det samme mål: å utvikle et sorteringssystem for rekefiske som, ved fangst, sorterer ut de minste reker og sender de uskadet tilbake i havet, for videre modning.

Rapporten viser en oppsummering av prosjektet: fremstilling og testing av sorteringssytem på flere båter, og konkluderer med å ha lyktes med å løse flere av problemene man så ved det første prosjekt.

Niche - fra biprodukt til kvalitetsfoder. Sluttrapport 2009

Prosjektets formål har vært å kartlegge mulighetene for å utnytte biprodukter fra fiskeindustrien til kvalitetsfôr for lakseoppdrett, med henblikk på å utvikle nicheprodukter som økologisk fisk og rogn.

Rapporten inneholder en analyse av effekten ved å bruke rekeavfall som fôr til lakseoppdrett. Den overordnede konklusjonen er at fisk som fôres med astaxanthin fra rekeskall får en naturlig rød farge, mer appellerende til konsumenter.

Elektronisk fangstregistrering. Sluttrapport 2009

Prosjektetet er et forprosjekt, som har ønsket å kartlegge mulighetene for registrering av fangst (fisk) på skip, til fremtidig bruk i forskningssammenheng og komersielt bruk.

Rapporten viktiggjør behovet for et registreringssystem og beskriver særlig teknologiprogrammet “datafangst”, med testing, problematisering og vurdering av dette.

Fisk og innovation. Sluttrapport 2009

Prosjektets formål har vært å videreføre samarbeidet mellom Sintef Fiskeri og Havbruk AS (Norge) og MATIS ohf (Island) om innovasjonsskapning innenfor fiskeri og havbruk, og videre vurdere om Færøyene og Grønland også kan ha aktuelle partnere til et slikt samarbeidsnettverk.

Rapporten beskriver kort aktiviteter/møter som har funnet sted for å fremme det videre samarbeid over Nordatlanteren, samt en avsluttende konklusjon om hvordan fremtidge prosjekter mellom landene bør initieres.

Peptider i dyrefoder. Sluttrapport 2009

Prosjektet formål har vært å utvikle peptider fra marine råvarer, basert på anvendelse av moderne bioteknologiske metoder og filtreringsteknologi.

Rapporten inneholder en oversikt over testproduksjon, analyser og markedsføring av peptider som ingrediens i dyrefôr. Det vises til et etablert et grunnlag for utvikling og testing av marine proteiner til fødevarer, samt markedskontakter som er blitt knyttet i forbindelse med prosjektet.

Kråkeboller/Søpindsvin. Sluttrapport 2009.

Prosjektets formål har vært å kartlegge kråkebolleressursene og næringspotensialet av disse på utvalgte lokaliteter i Sisimiut kommune, Grønland.

Rapporten viser, i tall og tabeller, resultater fra undersøkelsene, og har en avsluttende kommentar/vurdering om kråkebollenæringens potensiale og utfordringer i området.

Lønsom udnyttelse af restråstof fra torskeopdræt. Sluttrapport 2009

Prosjektets formål har vært å øke kompetansen om utnyttelse av reststoff fra torskeoppdrett , for således å få en økt lønnsomhet i de Nordiske lands torkseoppdrettsnæring.

Rapporten beskriver en arrangert konferanse, samt flere arrangerte workshops og møter, som har vært avholdt for å fremme samarbeid og spre kunnskap om økt lønnsomhet i torskeoppdrett. Konklusjonen fra disse begivenheter er positive og det forestilles videre arbeid i kjølvannet av dette prosjekt.

Torskerotatorier. Sluttrapport 2009

Prosjektets formål har vært å videreutvikle et produksjonssystem for rotarier (oppdrettsfôr) som fører til en sikker, stabil og kostnadseffektiv produksjon.

Rapporten viser resultatene fra test av et rotarieproduksjonsanlegg, og en positiv konklusjon fra dette.

Modning af saltfisk. Sluttrapport 2008

Prosjektets formål har vært å undersøke mulighet for utvikling av alternativ behandling/modning av salt fisk som er mer forbrukervennlig i en tid preget av ønsket om raskt tilberedt mat/hurtigmat.

Rapporten er en omfattende beskrivelse av NORA-regionens fisk med tanke på ernæringsinnhold, smak og kvalitet, etter å ha blitt utsatt for ulike typer modning og behandling.

Muslinger på Færøerne. Sluttrapport 2008

Formålet med prosjektet har vært å frembringe den kunnskap og erfaring som er nødvendig for å kunne skape konkurransedyktig, industriell dyrking av blåmuslinger på Færøyene i fremtiden.

Rapporten beskriver, gjennom bilder, tabeller og tekst, diverse prøveforsøk med dyrking av blåskjell på Færøyene i perioden mai 2006 til oktober 2008. Konklusjonen som gjøres avslutningsvis er positiv og oppfordrer til videre arbeid for muslingdyrking på Færøyene.

NorthCod. Sluttrapport 2008

Prosjektets formål har vært å forbedre muligheten for fiskeoppdrett for torsk i NORA-regionens utkantstrøk. Dette skal gjøres gjennom opparbeidelse av relevant kunnskap og spredning av denne.

Rapporten gir innsikt i dagens varierende praksis i torskeoppdrett og prøver å identifisere de mest vellykkede variantene. Rapporten inneholder også et avsluttende kapittel om potensiale og utfordringer for næringen.

Tang på Færøerne (Alaria esculenta). Sluttrapport 2007

Prosjektets formål har vært å etablere en integrert aquakultur, der Alaria esculante – en makroalge med stort økonomisk potensiale, skal dyrkes side om side med laks i lakseoppdrett.

Rapporten beskriver testforsøkene gjort i 2005, samt en biologisk analyse av forsøkenes resultater, som foreløpig har gitt en del uønskede resultater det vil jobbes videre for å finne løsninger på.

Produktion af gelatin/kollagen. Sluttrapport 2007

Prosjektets formål har vært å identifisere potensielle produkter av kollagen/gelatin fra ferskt og frossent fiskeskinn, til komersielt bruk.

Rapporten viser en grundig biologisk analyse av de undersøkte fiskeskinn, samt en markedsanalyse av produktets verdi og muligheter som salgsobjekt, særlig innenfor farmasi/kosmetikkindustiren.

Opdræt af marine larver. Sluttrapport 2006

Prosjektets hovedmål har vært å bidra til en sterkere konkurransedyktig produksjon av marine larver i oppdrett, gjennom å arbeide for økt stabilitet og større overlevelsesandel i produksjonsfasen.

Rapporten tar for seg mulige metoder for å få til dette, og drøfter videre de resultater de har sett ved testing.

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist. Sluttrapport 2006

Prosjektets formål har vært å øke verdien av fangst om bord på reketrålere.

Rapporten beskriver i hovedsak et ristkonsept, utviklet på Færøyene, som forbedrer muligheten for å sortere for små reker ut av trålen.

Tab af fangst- NAMMCO seminar. Sluttrapport 2006

Prosjektets overordnede mål har vært å forbedre fangstmetoder for jakt på pattedyr , for å skape en mer effektiv og human fangstindustri. Man har ønsket å utveksle kunnskap og metoder, samt formulere felles retningslinjer og strategier, gjennom et seminar for bransjens aktører.

Rapporten som her kan lastes ned er en oppsummering fra NAMCCO-seminaret som i denne forbindelse ble avholdt, 14-16 november 2006.

Marint råstof i Nordatlanten. Sluttrapport 2005

Prosjektets formål har vært å forbedre utnyttelsen av biprodukter i NORA-regionens fiskeindustri, særlig med tanke på utradisjonelle nicheprodukter.

Rapporten beskriver grundig bakgrunnen for prosjektet, prosjektets arbeidsplan og forberedende fase, samt en omfattende analyse av potensielle råvarer og produkter som kan produseres i regionen.

Information database for managers in fisheries. Sluttrapport 2005

Formålet med prosjektet har vært å videreutvikle en islandskprodusert, elektronisk loggbok for fiskerbåter, samt gjøre denne tilgjengelig også for færøyske fiskeriindustri.

Rapporten viser hvordan den islandske loggboken ble overført til et færøysk IT-firma, som har utarbeidet produktet videre og tilpasset det til færøyske fiskeforhold.

Ecolabel for marine captured fish. Sluttrapport 2005

Prosjektets formål har vært å kartlegge kriterier som bør ligge til grunn for en standarisert økomerking av marine produkter i Nordatlanteren.

Rapporten gir et omfattende innblikk i problemet med det nåværende system, i tillegg til å lansere et forslag til en ny, standardmodell for merking.

Opdræt af plettet havkat. Sluttrapport 2004

Prosjektets formål har vært å skape bedre kunnskapsoverførsel rundt oppdrett av flekksteinbit fra Norge til Island. Samtidig har det også vært et mål og kartlegge variasjoner i vekstegenskaper mellom flekksteinbit av ulikt genetisk opphav.

Rapporten beskriver prosessen for å oppnå disse to mål, og konkluderer kort med at flekksteinbit bør være en fiskeart egnet for industriell oppdrett, særlig i de nordligste strøk av NORA-regionen.

NAMMCO seminar: Hunting methods. Report 2004

Prosjektets formål har vært å arrangere “The NAMMCO Workshop On Hunting Methods for Seals And Walrus”, som starten for et forum hvor relaterte aktører kunne utveksle kunnskap og erfaring.

Dokumentet som her kan lastes ned er den fulle konferanserapport fra seminaret, som fant sted 7-9 september 2004.

Udnyttelse af marine biprodukter. Sluttrapport 2003

Prosjektets formål har vært å utrede potensialet for marine biprodukter og videre iverksette tiltak for å kunne innlemme denne type produksjon i den Nordatlantiske fiskerisektor.

Rapporten er en omfattende analyse, gjennom tekst, bilder og figurer, som tar for seg ulike biprodukters potensiale som salgsvare. Videre viser rapporten til de foreløpige resultater som er oppnådd gjennom produksjonssamarbeid med ulike aktører i NORA-regionen.

Economic Performance of the North Atlantic Fisheries. Sluttrapport 2003

Prosjektets formål har vært å utvikle bedre kunnskap og innovativ forståelse av typiske nordatlantiske industrier som i stor grad baserer seg på naturressurser (fiske).

Rapporten er en omfattende analyse av potensielle problemer og løsninger for marin sektor i Norge, Island og Færøyene.

Rejesorteringsrist. Sluttrapport 2002

Prosjektets formål har vært å utvikle et sorteringssystem for rekefiske som, ved fangst, sorterer ut de minste reker og sender de uskadet tilbake i havet for videre modning.

Rapporten viser en oppsummering av prosjektet, med grafiske illustrasjoner av ulike løsninger og deres resultater.

Turisme

Arctic Expedition Cruise Forum. Slutrapport 2013.

NORA har i 2013 støttet afholdelsen af det første Arctic Expedition Cruise Forum, der blev gennemført i oktober. Her samledes omkring 60 operatører fra hele den arktiske region for at debattere, hvordan man kan drive social ansvarlig og miljøvenlig krydstogtsvirksomhed i Arktis. Læs slutrapporten her.

CINA (Cruise Islands of the North Atlantic). Slutrapport 2013.

CINA  har fået støtte til at afholde et symposium om Cruise-turisme i Nordatlanten. Symposiet har til formål at styrke samarbejdet og den fælles markedsføring af Nordatlanten som en krydstogtsdestination. Læs en lille afrapportering om symposiet her.

Fisketurisme. Slutrapport 2013.

Projektet har arbejdet med udviklingen af turismeprodukter der involverer fiskerierhvervet i regionen. Projektet ønsker at samarbejde mere på tværs af regionen omkring kystturisme og udvikle et fælles brand og en fælles identiet.

Native Breed Tourism. Slutrapport 2013.

Læs her slutrapporten for projektet der har arbejdet med udviklingen af hesteturisme i NORA-regionen.

Turisme og vilde dyr. Anbefaing om Code of conduct 2012.

Projektets formål har været at kortlægge denegative effekter af “wildlife-turisme”på forskelligedyrearter i NORA-regionen. Projektet har stiftet brancheforeningen The Wild North og er kommet med deres bud på en vejledning for bæredygtig udnyttelse af naturen i turistindustrien.

Nye Rejsemål - Slutrapport 2011
Projektgruppen, der var sammensat af tre aktører fra adventureturismesektoren, skulle sammen udvikle en række nye turer, som skulle præsenteres og markedsføres overfor et segment, der var interesserede i adventure turisme. Med udgangspunkt i det etablerede Borea Adventure i Island har projektet inspireret den færøske og den grønlanske partner til at udvikle deres sortiment, både hvad angår ture og hvad angår f.eks. servicering af gæster.

Smart Tours - Slutrapport 2011

Dette projekt har udviklet en app, der fungerer som guide. Appen præsenterer et turistmål i hvert af de fire NORA-lande. Herved skabes der fokus på turisme på steder, hvor det ikke altid er muligt at få en guidet tur, men hvor der er meget at fortælle og meget at opleve.

Sanitet i turisthytter - Sluttrapport 2011

Prosjektets formål har vært å forbedre den sanitære situasjonen i turisthytter i arktiske områder.

Rapporten beskriver hvordan dette kan gjøres, og hvilke sanitetsinstallationer som skal utplasseres i Qeqqata Kommunia, Vest-Grønland.

Cruise Europe North - Håndbok

Prosjektets formål har vært å utvikle et felles nordatlantisk konsept som destinasjon for båtcruisetrafikk.

Rapporten du her kan laste ned, er en håndbok laget med tanke på å oppnå det overnevnte mål.

Ekspeditionsturisme - forprojekt. Sluttrapport 2009

Prosjektet, som har vært et forprosjekt, har hatt som formål å skape et grunnlag for å kunne utvikle fremtidig ekspedisjonsturisme i NORA-landene.

Rapporten tar for seg fenomenet ekspedisjonsturisme, og analyserer videre hvilke kvaliteter og muligheter hvert av NORA-landene har for å kunne skape seg et slikt marked.

Netportal om får og uld. Sluttrapport 2009

Prosjektets formål har vært å etablere hjemmesiden www.woolandsheep.com, for med dette å styrke samholdet mellom kunstnermiljøer som ønsker å ta vare på den nasjonale kulturarv i Norge, Irland og på Island.

Rapporten gir en kort beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet, samt en beskrivelse av de møter som ble gjennomført i forbindelse med etableringen av siden.

Sagn over havet. Sluttrapport 2009

Prosjektets formål har vært å presentere/markedsføre lokal nordatlantisk kultur, særlig sagn og eventyr, på tvers av Nordatlanteren, og på lengre sikt utvikle små temaparker, turprogram og lignende med dette som tema.

Rapporten viser, i tekst og bilder, arbeidet med å bygge opp ulike anlegg på Island og i Norge som belyser tradisjonelle sagn og eventyr.

Naturturismehåndbog - participants handbook. Sluttrapport 2008

Prosjektets formål har vært å utvikle en håndbok for naturturisme i Nordatlantregionen til hjelp for regionens aktører innenfor turisme.

“Rapporten” som her kan lastes ned er selve håndboken på 119 sider.

Historiske tingsteder. Sluttrapport 2008

Prosjektets formål har vært å utarbeide et nettverk for felles markedsførings- og informasjonstiltak som kan utvikle norrøne tingsteder som besøksmål, samt øke kjennskapen til tingstedenes rolle for demokratiet.

Rapporten inneholder en beskrivelse av prosjektets rammer, og viser i tekst og bilder de ulike tingsteder i Nord-Atlanteren. Videre beskrives det hvordan hvert enkelt tingsted er innlemmet i prosjektet.

Informations- og kommunikationsteknologi

Transatlantisk café. Sluttrapport 2014.

Prosjektets formål var å teste en interaktiv, transatlantisk café. Prosjektet bygde og utviklet to interaktive caféer og utførte tekniske og sosiale forsøk med kafeene simultant i Torshavn og København.

IT-kommunikation og udviklingshæmmede. Slutrapport for projekt 2007-2010.

Læs her rapporten fra Nordens Velfærdscenter 'Kompetenceopbygning ved hjælp af ny teknologi i Vestnorden'.

Rent hav. Sluttrapport 2010

Prosjektets formål har vært å teste og tilpasse det web-baserte registerprogrammet Renomar 1.0, for i best mulig grad å kunne skape en programvare som kan håndtere dokumentasjon og informasjonsflyt i forbindelse med avfall fra havgående fartøy. Videre ønsker prosjektet å være en pådriver for forsvarlig deponering av forurensende/farlig avfall.

Rapporten beskriver kort programvaren Renomar 1.0, og videre resultater av programmets testing på skip i Norge og Færøyene.

Transport

RENSEA. Slutrapport 2013

Projektet har undersøgt muligheden for at anvende vedvarende energi om bord på skibe. I løbet af projektperioden har man testet brugen af elektricitet på to fartøjer – et islandsk og et færøsk.

RENSEA - Literature Review & Report on codes and standards.

Læs også dette litteraturstudie, som projektet har lavet. Her kan du også læse om fordelene ved eldrevne skibe.

Containerservice.Sluttrapport 2010

Prosjektets formål har vært å kartlegge alternativer for å utvikle en ny øst/vest transportrute til havs, som knytter Norge (via Island) tettere sammen med Nord-Amerika. I denne utredning jobbes det også for bedring i det Grønlandske og Færøyske transportsystem.

Rapporten er en omfattende beskrivelse av de faktiske forhold og alternative muligheter for transport, sjøveien, i Nordatlanterhavet.

Færgesejlads i Nordatlanten. Sluttrapport 2006

Prosjektets formål har vært å utrede hvorvidt det finnes et marked for en båtrute (for passasjerer) fra Island, via Grønland, til Nord-Amerika.

Rapporten viser ulike undersøkelser og analyser som er gjort for å kartlegge et eventuelt marked.

Northern Maritime Corridor. Rapport til NORA 2006

Prosjektets formål har vært å utvikle effektive og bærekraftige transportløsninger som knytter områdene i NORA-regionen/NPP-regionen, som er adskilt av hav, tettere sammen.

Rapporten er en omfattende analyse av shippingindustrien, shippingruter og fremtidig potensiale for shippingvirksomheten i Nord-Atlanterhavet.

Øvrige prosjekter

Edderdun. Sluttrapport 2014

Prosjektets konkrete målsetning var å styrke anvendelsen av ærfugldun i de nordatlantiske småsamfunn. Prosjektet hadde to konkrete formål: 1) Bevare ærfuglbestanden og 2) skape muligheter for kommersiell drift av ærfugldun i regionens små kystsamfunn. På Færøyene ble det satt opp ærfuglhus og innsamlet dun ble sendt til Island og Norge for rensning. Det ble ikke skapt kommersiell aktivitet av dette. I Grønland ble hus satt opp, innsamling gjennomført og rensning i Norge utført. Island er det land som er lengst fremme i produksjon. Ca. 70 % av all verdens ærfugldun kommer fra Island.  To ærfuglmuseer er opprettet som et resultat av prosjektet. I Norge har man arbeidet med hus og innsamling. I tillegg har dun fra FO og GL blitt renset på Vega. Ærfugldunens kvalitet er testet. Dens fylde, sammenhengskraft og isoleringsevne er analysert.

Communities for Change. Slutrapport 2014

Projektet har siden 2010 har arbejdet med at udvikle redskaber til at håndtere de store forandringsprocesser, som den arktiske del af Norden står overfor i forhold til især de demografiske udviklinger. Projektet har især fokus på de forandringer, som kan følge med olie- og gasanlæg, store industrianlæg, aluminiums­værker eller markante ændringer af havn/fiskeri/industri og/eller erhvervspolitik. Projektsamarbejdet er mundet ud i en digital videnbank, der samler anbefalinger og viden om, hvordan man kan arbejde med forandringsprocesser i en nordatlantisk og arktisk kontekst. Se mere på hjemmesiden: www.comforchange.com eller læs slutrapporten her.

Bær. Sluttrapport 2013

Prosjektet bygget videre på et forprosjekt (2010) som viste at det var potensial for økt bærproduksjon på de nordatlanske øyer med bakgrunn i ny kunnskap om dyrkningsmetoder.

Prosjektet har utvidet den kommersielle bærproduksjonen på Island og etablert prøveproduksjon på Færøyene og Grønland ved hjelp av norsk, arktisk tilpasset teknologi. Prosjektet har dessuten publisert en dyrkningsbeskrivelse som er tilgjengelig på engelsk, færøysk og islandsk.

Engelsk dyrkningsbeskrivelse kan lastes ned her.
Islandsk dyrkningsbeskrivelse kan lastes ned her.
Færøysk dyrkningsbeskrivelse kan lastes ned her.

Matchmaking med Rusland. Sluttrapport 2012

Formålet med prosjektet var å etablere intensjonsavtaler om forretningssamarbeid mellom russiske og Nord-Atlantiske bedrifter. Målsetningen ble ikke oppnådd. Rapporten gir bl.a. en oversikt over viktige erfaringer og utfordringer i prosjektet.

In situ afbrænding. Slutrapport 2012

Projektet, der er et forprojekt, beskriver hvordan man ved olieudslip, kan overveje at bruge afbrænding som metode til at få udslippet væk. Rapporten er en beskrivelse af et muligt hovedprojekt.

Lammekød. Slutrapport 2012

Projektet, der er et forprojekt, sætter fokus på de veterinære aspekter af de traditionelle kødvarer (fenalår, skerpikjøt og hangikjøt)i Island, Færøerne og Norge. Projektrapporten kommer med forslag til emner, som der kan arbejdes videre med i dette felt.

Ungdomsforskernetværk. Slutrapport 2011

North Atlantic Childhood and Youth Research Network blev etableret i 2010 og skal udvikle samarbejde i Nordatlanten omkring forskning i barndom og ungdom. NORA-støtten blev anvendt til afholdelse af et seminar. Netværketsformål erat samle viden om hverdagsliv, kultur og identitet blandt børn og unge, som kan give anledning til at skabe forbindelser og samarbejde mellem forskere, praktikere og politikere.

Tilbageflyttere. Slutrapport 2011

Demografi er regionens måske største udfordring. Dette projekt har afdækket faktorerne bag tendenserne til udvandring og til, at færre kvinder end mænd vender tilbage til deres hjemstavn i Nordatlanten.

Radiodokumentar.Sluttrapport 2011

Prosjektets formål var at uddanne mediefolk fra regionen i genren radiomontage. Udvalgte programmer kan høres på denne side:www.rana.this.is/, der kan også følges med i projektet via Facebook: www.facebook.com/ranafans

Vejrtjeneste for søberdskab. Sluttrapport 2011

Prosjektets formål har vært å skape et web-basert globalt værvarlsingssystem; SARWeather, som f.eks vil kunne være et nyttig redskap i arbeidet for bedre sjøsikkerhet.

Rapporten beskriver SARWeathers konsept, i form av produktideens historie og utvikling, og dets nåværende funksjon.

Bær. Rapport fra forprojekt 2010

Prosjektet, som er et forprosjekt, har ønsket å undersøke potensialet for økt bærproduksjon på de nordatlanske øyer, med bakgrunn i ny kunnskap om dyrkningsmetoder og norsk teknologi.

Rapporten er en omfattende beskrivelse av dagens forhold for bærdyrkning på Island, Færøyene og Island, samt en vurdering av fremtidig potensiale for dyrkning ved hjelp av nye teknikker og teknologi, da særlig norskproduserte plastikktuneller.

Iværksætternetværk i Nordatlanten. Rapport fra nettverksmøte 2008

Prosjektet, har hatt som formål å etablere et innovasjonsnettverk mellom Færøyene, Island, Grønland og Norge.

Rapporten er en beskrivelse av nettverksmøtet som fant sted 8.10 juni 2008 i Klaksvik, Færøyene, i tekst og bilder. Videre er det en presentasjon av møtets deltagere.

Ny energi. Sluttrapport 2009

Prosjektets formål har vært å utrede hvorvidt infrastrukturen i Reykjavik og andre Nordatlantiske regionsentre, har kapasitet til å produsere alternative og mer miljøvennlige former for energi i form av hydrogenbaserte løsninger.

Rapporten er omfattende, og beskriver en rekke vurderinger gjort av el-nettets kapasitet, plassering av drivstoffstasjoner, markedsanalyser med mere, samt en konklusjon.

Rapporten beskriver, godt illustrert av bilder, diverse feltarbeid utført ulike steder i nordatlanteren.

Kvinder i kystsamfund. Sluttrapport 2008

Prosjektets formål har vært å skape et nettverk, representert ved alle NORA-landene, som skal arbeide for å skape nye arbeidsplasser, attraktive for kvinner i små kystsamfunn. Dette for å avverge kvinneflukt og skjev kjønnsfordeling i små kystsamfunn.

Rapporten beskriver ulike institusjoner spred rundt i NORA-regionen, som nå har involvert seg i et samarbeid for å skape flere arbeidsplasser for kvinner i tradisjonelle kystsamfunn.

Bæredygigt fårehold. Sluttrapport 2008

Prosjektets formål ar vært å etablere et nettverk mellom sentrale forsknings- og utviklingsmiljøer vedrørende bærekraftig sauehold i NORA-regionen. I mer konkret handling innebærer dette å avholde en 2 ½ dagers workshop med dette som tema.

Rapporten er en meget omfattende analyse av sauehold i et økologisk og økonomisk perspektiv, for hvert enkelt av de fire NORA-landene.

Creative Solutions in Coastal Communities, Labrador, Canada. Konferanserapport 2006

Prosjektets formål har vært, gjennom en avholdt konferanse, å skape en plattform for et internasjonalt Nord-Atlantisk forum som inkluderer NORA-regionen og dens naboland.

Rapporten som her kan lastes ned er en konferanserapport fra “Exploring Creative Solutions for Small Coastal Communities” som ble avholdt i den Kanadiske delstaten Labrador i september 2006.

Økologiske standarder II. Sluttrapport 2004

Prosjektets formål har vært å utvikle et system for sertifisering og merking av økologiske produkter i Nordatlanteren, samt å fortsette arbeidet fra ØS I, med å promotere økologiske produksjonsmetoder på de nordatlantiske øyer.

Rapporten beskriver kort prosjekthavernes innsats for nettverksbygging og kompetansespredning, utforming av økologiske kriterier og standarder, samt en drøfting av særlige hensyn som må tas med nordatlantiske forhold.

Lammekød i Grønland. Sluttrapport 2003

Prosjektets formål har vært å bidra til at Grønlands saueindustri blir mer konkurransedyktig, gjennom å utrede forslag til tiltak for å gjøre industrien mer markedsorientert og rettet mot forbrukernes etterspørsel.

Rapporten inneholder en analyse av de sauetyper som er i Grønlandsk saueindustri, og forslag til hvordan hver av disse best kan behandles/selges i et markedsperspektiv.

Olivine as raw material for magnesium and silica. Sluttrapport 2002

Prosjektets formål har vært å utrede nye bruksområder for mineralet Olivin, som det finnes mye av i NORA-regionens bergarter. Rapporten er en kort oppsummering av prosjektets resultater og oppdagelser.

Print
 
leatherdyke.cc